Algemene voorwaarden

Deze website en de daarop geplaatste informatie is eigendom van i-knowlaw B.V. Lees voor het gebruik van de informatie op deze website en/of de via deze website toegankelijke modeldocumenten onderstaande algemene voorwaarden van i-knowlaw B.V.

1.Indien u de informatie op deze website raadpleegt en/of een juridisch modeldocument (dan wel een questionnaire) via of afkomstig van deze site raadpleegt, download of gebruikt wordt u aangemerkt als “Gebruiker” en sluit u als Gebruiker een overeenkomst (hierna: de “Overeenkomst”) met i-knowlaw B.V. (“IKL”) als gevolg waarvan de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing zijn op uw rechtsverhouding tot IKL.
2.IKL bedingt hierbij tevens bij wijze van derdenbeding dat deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zullen zijn op de rechtsverhouding tussen de Gebruiker en IKL’s aandeelhouders, bestuurders, de leden van haar redactieraad en de werknemers en hulppersonen waarvan zij zich bedient.
3.Deze Overeenkomst is van toepassing op elk soort gebruik dat de Gebruiker maakt van de websites die IKL in stand houdt.
4.Het is aan te raden deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een document samenstelt dan wel informatie op deze site raadpleegt en daarvan een exemplaar te bewaren bij het model dat via deze website samenstelt.
5.Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd al naar gelang ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak of een verandering in de manier van werken van IKL daartoe aanleiding geven. Het is verstandig te noteren welke versie van deze algemene voorwaarden in gebruik zijn ten tijde van uw raadpleging van de door u opgevraagde geraadpleegde informatie dan wel gebruikte model met bijbehorende questionnaire.
6.U mag alleen gebruik maken van de diensten van IKL, waaronder de informatie op haar websites, de questionnaires en de modelovereenkomsten (hierna: de “Diensten”) , indien dat is toegelaten uit hoofde van deze Overeenkomst.
7.U mag alleen gebruik maken van de Diensten, waaronder de informatie op haar websites, de questionnaires en de modelovereenkomsten, indien u (a) meerderjarig bent, (b) bevoegd bent deze Overeenkomst met IKL te sluiten en (c) in het land waar u deze informatie gebruikt geen bepalingen van toepassing zijn die uw bevoegdheid om de Diensten te genieten beperken.
8.Als u namens een organisatie gebruik maakt van de Diensten van IKL, bevestigt u door dat gebruik dat die organisatie zal zijn gebonden aan deze Overeenkomst en bevestigt u dat u de bevoegdheid bezit om die organisatie te verbinden tot deze Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. In dat geval wordt met “u” eveneens die organisatie bedoeld.
9.Op alle informatie op de websites van IKL rust haar auteursrecht. Door deze Overeenkomst aan te gaan en/of die informatie te downloaden gaat dat auteursrecht niet verloren doch krijgt u slechts het recht om het desbetreffende documenten te lezen. Als u een modeldocument download krijgt u bovendien het recht dat modeldocument te bewerken zodat dit kan worden gebruikt voor het doel dat u voor ogen heeft. Het is niet toegestaan die informatie te verveelvoudigen in welke vorm dan ook en of door te geven aan derden, behalve aan de wederpartij(-en) bij de rechtsverhouding die u met hulp van de modeldocumenten van IKL documenteert.
10.IKL is een uitgever van juridische informatie. IKL is geen juridisch adviseur. De informatie op de websites van IKL, waaronder begrepen haar questionnaires en modeldocumenten die resulteren na het doorlopen van die questionnaire, vormen geen juridisch advies. U verbindt zich de modeldocumenten op de websites van IKL slechts te gebruiken na raadpleging van een (terzake van het onderwerp dat het betreft) deskundige jurist, zodat hij of zij kan nagaan dat het betreffende document voor het doel dat u als Gebruiker voor ogen heeft adequaat is dan wel dat in verband met die toepassing nog nadere wijzigingen dan wel aanvullingen op het modeldocument in kwestie dienen te worden aangebracht om dat voor gebruik geschikt te maken.
11.Het geldende recht verandert voortdurend, net als de door IKL toegepaste technologie en de door haar gepubliceerde informatie, questionnaires en modeldocumenten. IKL spant zich in die ontwikkelingen zorgvuldig te volgen en in de door haar gepubliceerde informatie, questionnaires en modeldocumenten te verwerken. IKL spant zich ook in de goede werking van haar technologie, die van invloed is op de juistheid van die door haar gepubliceerde informatie, questionnaires en modeldocumenten, te verzekeren.
12.Niettemin kan het voorkomen dat IKL niet of niet tijdig of niet volledig op de hoogte is van een ontwikkeling in het recht dan wel deze niet of niet tijdig of volledig heeft verwerkt in de door haar gepubliceerde informatie, questionnaires en modeldocumenten. Ook kan het voorkomen dat door fouten in haar software of technische systemen de door haar gepubliceerde informatie, questionnaires en modeldocumenten niet juist of volledig is.
13.IKL sluit haar aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die de Gebruiker lijdt zowel als gevolg van de oorzaken genoemd in par. 12 als ten gevolge van enige andere oorzaak die aan haar (IKL) valt toe te rekenen. Mocht de Gebruiker de door IKL  gepubliceerde informatie, questionnaires en modeldocumenten gebruiken in rechtsverhoudingen met derden dan is de gebruiker verplicht die derde schriftelijk te binden aan deze Overeenkomst en algemene voorwaarden alsof die derde zelf de Gebruiker daarvan is; in dat verband worden die derden eveneens aangemerkt als Gebruiker. Eerstgenoemde Gebruiker dient een kopie van die schriftelijke binding van die derde te bewaren; IKL sluit haar aansprakelijkheid ook tegenover derden uit.
14.De wet bepaalt dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Door gebruik te maken van de vragenlijst kan de Gebruiker daarin zelf voorzien. Het modeldocument dat de gebruiker kan downloaden wordt aan de hand van de door de Gebruiker (via het doorlopen van een vragenlijst) opgegeven specificaties door IKL voor hem/haar op maat gemaakt en bestaat uit een bestand dat is opgemaakt in RTF formaat. Dit formaat kan worden ingelezen in de meest gangbare tekstverwerkers, zoals Microsoft Word.
15.De Gebruiker doet, door na het doorlopen van de vragenlijst zijn/haar "Akkoord" te geven, afstand van zijn/haar recht tot ontbinding van de koopovereenkomst terzake van het (voor hem/haar op maat gemaakte en onmiddellijk na betaling geleverde) document.
16.Teneinde gebruik te kunnen maken van de questionnaire voor een modeldocument dient u op de daarin gestelde vragen te antwoorden. De opslag en verwerking van die gegevens vindt plaats volgens het beleid t.a.v. privacy en de bescherming van persoonsgegevens van IKL.
17.IKL verstrekt geen kopie van de via de questionnaire ingevoerde gegevens, noch aan de gebruiker noch aan derden. De enige mogelijkheid die gegevens te verkrijgen is om die direct na het doorlopen van de questionnaire (en voor zover van toepassing: na betaling) te downloaden vanaf de wensite van IKL in het scherm dat daarvoor wordt geopend.
18.U gaat ermee akkoord dat IKL u berichten stuurt aan het e-mailadres dat u opgeeft aan het einde van de questionnaire teneinde u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het recht en in haar bedrijf, alsmede berichten van commerciële aard. Ook de factuur voor de door IKL aan u verleende Diensten, mocht u hebben aangegeven die te willen ontvangen, mag door IKL aan dat e-mailadres worden verzonden.
19.U zegt toe dat u ons onmiddellijk, volledig en schriftelijk zowel per e-mail (gericht aan: support@i-knowlaw.nl) als per aangetekende brief (gericht aan: i-knowlaw B.V. Alexanderveld 86, 2585 DB Den Haag) op de hoogte stelt van enig manco of probleem dat u constateert in verband met de informatie, questionnaire en modeldocumenten die IKL publiceert op haar websites.
20.U dient zich ervan bewust te zijn dat de werking van het systeem van IKL mede wordt bepaald door de internetverbinding, uw computersysteem, uw browser en de wordprocessor die u gebruikt. IKL kan niet instaan voor de goede werking daarvan in combinatie met de systemen van IKL.
21.IKL sluit alle aansprakelijkheid voor schade van de Gebruiker uit die is of kan zijn ontstaan als gevolg van de werking van technische systemen als stroomvoorziening, internetverbindingen, servers, etc. ongeacht of die systemen haar eigendom zijn of bij haar in gebruik zijn of toebehoren of onder de verantwoordelijkheid vallen van derden. IKL bedingt bij wijze van derdenbeding dat u die derden niet aansprakelijk zal stellen in verband met enige schade die u mocht lijden in verband met het gebruik van de Diensten.
22.U belooft dat u klachten aangaande de Diensten uitsluitend zal richten aan IKL en niet aan derden.
23.U verbindt zich om de informatie op de systemen van IKL niet op andere wijze te benaderen dan via haar websites op de wijze zoals die voor normaal gebruik is voorzien en zich te onthouden van het inzien dan wel het op enigerlei wijze gebruiken van informatie die niet aan u toebehoort.
24.De websites van IKL kunnen links bevatten naar websites of systemen van derden. U aanvaardt dat IKL niet verantwoordelijk is voor de inhoud en goede werking van die websites en dat het feit dat een dergelijke link is opgenomen niet betekent dat wij de inhoud of werking van die websites onderschrijven of aanbevelen. Het volgen en/of gebruik van die links is uw eigen verantwoordelijkheid.
25.Door aan het einde van de questionnaire op “Akkoord” te klikken komt een koopovereenkomst tot stand tussen u en IKL. De betaling wordt echter afgehandeld door een of meerdere payment service provider(-s). Het is mogelijk dat de payment service provider kosten aan de Gebruiker in rekening brengt bovenop de koopprijs van het modeldocument dat u koopt. De koopprijs die IKL in rekening brengt is exclusief dergelijke kosten; IKL vergoedt u dergelijke kosten dan ook niet. IKL is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van de betaalsystemen van die payment service provider. Gebruik daarvan geschiedt derhalve voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. IKL heeft geverifieerd dat de door haar gebruikte payment service provider voldoet aan de Nederlandse wettelijke vereisten.
26.Door aan het einde van de questionnaire op “Akkoord” te klikken komt een koopovereenkomst tot stand tussen u en IKL. De betaling wordt echter afgehandeld door een of meerdere payment service provider(-s). Het is mogelijk dat de payment service provider kosten aan de Gebruiker in rekening brengt bovenop de koopprijs van het modeldocument dat u koopt. De koopprijs die IKL in rekening brengt is exclusief dergelijke kosten; IKL vergoedt u dergelijke kosten dan ook niet. IKL is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van de betaalsystemen van die payment service provider. Gebruik daarvan geschiedt derhalve voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. IKL heeft geverifieerd dat de door haar gebruikte payment service provider voldoet aan de Nederlandse wettelijke vereisten.
27.Door gebruik van de websites van IKL en de questionnaire verklaart u dat u zich in Nederland bevindt. IKL berekent de door de Gebruiker verschuldigde BTW dan ook naar het in Nederland op het moment van verkoop toepasselijke BTW-tarief.
28.In geen enkel geval kan IKL door de Gebruiker worden aangesproken tot terugbetaling van de koopprijs van het document of de in verband met die verkoop aan de Gebruiker in rekening gebrachte BTW.
29.Gebruik van materiaal dat u downloadt van de websites van IKL geschiedt voor uw eigen rekening en risico. IKL sluit haar aansprakelijkheid uit voor schade die een dergelijke download aan uw computer, mobiele telefoon en wat dies meer zij kan aanbrengen.
30.Deze Overeenkomst is eveneens zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op iedere uitwisseling van informatie tussen de Gebruiker en IKL per telefoon, email of anderszins.
31.Mocht IKL ondanks de uitsluiting van aansprakelijkheid in deze Overeenkomst door een rechter aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van de Gebruiker dan wel van een derde dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het betreffende modeldocument. Indien de Gebruiker IKL aanspreekt tot vergoeding van schade is de Gebruiker verplicht zijn/haar eventuele vorderingen op derden in verband met die schade op eerste verzoek aan IKL te cederen.
32.Alle rechten van de Gebruiker vervallen na ommekomst van twee weken na eerste gebruik van de informatie. Tot dat gebruik behoort het downloaden van modeldocumenten van de websites van IKL.
33.De Gebruiker zal geen beroep op rechtsverwerking openstaan mocht IKL hebben nagelaten gebruik te maken van enig recht dat haar krachtens de wet of deze Overeenkomst toekomt. Mocht enig beding uit deze Overeenkomst en algemene voorwaarden niet verbindend zijn dan laat zulks de bindende kracht daarvan overigens onverlet.
34.De rechten die de Gebruiker jegens IKL heeft zijn niet overdraagbaar.
35.IKL is geen advocatenkantoor of juridisch adviesbureau. IKL is niet onderworpen aan toezicht van de voor dergelijke beroepsgroepen in het leven geroepen toezichthouders.
36.Eventuele geschillen die tussen IKL en haar Gebruikers ontstaan zullen in eerste aanleg worden beslist door de bevoegde rechter te Den Haag.

Algemene voorwaarden i-knowlaw B.V. versie 2.01.